På gårdens cirka 880 hektar skogsmark bedrivs ett aktivt, miljöanpassat skogsbruk, med huvudsaklig inriktning på trädslagen rödgran, sitkagran, svartgran, tall, ek, björk och lärk för avsalu. Skogen är gårdens viktigaste inkomstkälla.

Den årliga skogliga tillväxten på huvudgården uppgår till cirka 5000 skogskubikmeter. Skogsmarkens medelbonitet uppgår till cirka 7,0 vilket är normalt för belägenheten. Ungefär 86 procent av skogen utgörs av barrträd och 14 procent av lövträd. Skogsbruket på gården strävar aktivt efter att öka andelen lövinblandning i skogarna. Till exempel planteras björk, hybridasp och poppel. Vi månar om vårt ädellöv och de så kallade RASE arterna, rönn, asp, sälg och ek och vi stävar aktivt efter en större variation i våra skogar. Vid avverkningar lämnar vi regelmässigt en rik fröträdställning, likaså lämnas träd nära vattendrag och sankare marker.  Vi månar också om att sköta skogsbryn, mellan åker, äng och skogsmark eftersom vi vet att där finns en rik biologisk mångfald, inte minst till gagn för våra vilda djur och insekter. Vi har samarbete med biodlare som placerar ut pollinerande insekter på våra marker. Eftersom människan genom sin livsföring frigör mycket kol, pekas skogen ofta ut som en nyckelfaktor för att binda just kol. Bästa sättet att binda kol långsiktigt i skogen sker genom ett aktivt, miljöanpassat skogsbruk med god tillväxt.