På gårdens cirka 880 hektar skogsmark bedrivs ett aktiv skogsbruk, med huvudsaklig inriktning på trädslagen rödgran, sitkagran, svartgran, tall, ek, björk och lärk för avsalu. Skogen är gårdens viktigaste inkomstkälla.

Den årliga skogliga tillväxten på huvudgården uppgår till cirka 5000 skogskubikmeter. Skogsmarkens medelbonitet uppgår till cirka 7,0 vilket är normalt för belägenheten. Ungefär 86 procent av skogen utgörs av barrträd och 14 procent av lövträd. Skogsbruket på gården strävar aktivt efter att öka andelen lövinblandning i skogarna. Till exempel planteras björk, hybridasp och al.