Stora Spånga gård är naturskönt beläget i Tjust härad, Hallingebergs församling, Västerviks kommun. Gårdscentrum ligger i dalgången som bildas mellan sjön Kogaren och gårdens skogar i norr och öster. Avståndet till Västervik är cirka 2,5 mil och till Gamleby cirka 1,5 mil. Gårdens ägor omgärdas i öster av byn Hult, i söder av byn Dröpstad och Kälkestad gård, i väster av byn Säby och i norr av Hallingebergs prästgård. Tjustleden slingrar sig vackert fram för vandrare, delvis längs gårdens norra gräns.

Stora Spånga gård består av drygt 1030 hektar, varav 35 hektar vatten. I arealen ingår närbelägna Vita gården, Stångelands gård med Ramstad skog, samt hälftendelarna i Mjöltorps gård och Kullens gård. Av arealen utgör cirka 120 hektar åker och betesmark samt 880 hektar skog. Gården har eget vatten i sjön Kogaren, Långsjön, Mögöl, Hökgöl, Hallingebergsån, Mjöltorpsån, Gamlebyån och sjön Rummen. Därtill kommer samfällt vatten i  Kogaren, Njurhulten och Rummen. Kogaren och Långsjön ingår i det långsträckta sjösystem som längst i norr leder genom Lillsjön, därefter söderut genom Långrammen, vidare genom Kogaren och som slutar i Långsjön nedanför Ankarsrums Säteri. Sjösystemet, som fram till början av 1900-talet användes som flottningsled för timmer norrifrån, är en utmärkt och vacker kanotled.