Stora Spånga gård är naturskönt beläget i Tjust härad, Hallingebergs församling, Västerviks kommun. Gårdscentrum ligger i dalgången som bildas mellan sjön Kogaren och gårdens skogar i norr och öster. Avståndet till Västervik är cirka 2,5 mil och till Gamleby cirka 1,5 mil. Gårdens ägor omgärdas i öster av byn Hult, i söder av byn Dröpstad och Kälkestad gård, i väster av byn Säby och i norr av Hallingebergs prästgård. Tjustleden slingrar sig vackert fram för vandrare, delvis längs gårdens norra gräns.

Stora Spånga gård består av drygt 1030 hektar, varav 35 hektar vatten. I arealen ingår närbelägna Vita gården, Stångelands gård med Ramstad skog, samt hälftendelarna i Mjöltorps gård och Kullens gård. Av arealen utgör cirka 120 hektar åker och betesmark samt 880 hektar skog. Gården har eget vatten i sjön Kogaren, Långsjön, Mögöl, Hökgöl, Hallingebergsån, Mjöltorpsån, Gamlebyån och sjön Rummen. Därtill kommer samfällt vatten i  Kogaren, Njurhulten och Rummen. Kogaren och Långsjön ingår i det långsträckta sjösystem som längst i norr leder genom Lillsjön, därefter söderut genom Långrammen, vidare genom Kogaren och som slutar i Långsjön nedanför Ankarsrums Säteri. Sjösystemet, som fram till början av 1900-talet användes som flottningsled för timmer norrifrån, är en utmärkt och vacker kanotled.

Gårdcentrum består av mangårdsbyggnad i Tjustempire från år 1890 med två vidhängande poscher, grindstuga uppförd år 1888, två fatburer, vidare herrskapsstall, ladugård, logbyggnad, från 1890-talet, maskinhall moderniserad på 2000-talet samt ängslada från 1700-talet. På Vita gården finns bebyggelse från år 1865. På Mjöltorp finns bebyggelse från 1850. På Stångelands gård finns bebyggelse från 1920 och ett torp från 1700 talet. På Ramstad skog finns en arbetarbostad från sent 1800 tal.