Stora Spånga gård är naturskönt beläget i Tjust härad, Hallingebergs församling, Västerviks kommun. Gårdscentrum ligger i dalgången som bildas mellan sjön Kogaren och gårdens skogar i norr och öster. Avståndet till Västervik är cirka 2,5 mil och till Gamleby cirka 1,5 mil. Gårdens ägor omgärdas i öster av byn Hult, i söder av byn Dröpstad och Kälkestad gård, i väster av byn Säby och i norr av Hallingebergs prästgård. Tjustleden slingrar sig vackert fram för vandrare, delvis längs gårdens norra gräns.

Stora Spånga gård består av sammanlagt 715 hektar, varav 30 hektar vatten. I arealen ingår närbelägna Vita gården samt hälftendelarna i Mjöltorps gård och Kullens gård. Av arealen utgör cirka 90 hektar åker och betesmark samt 595 hektar skog. Gården har eget vatten i sjön Kogaren, Långsjön, Mögöl, Hökgöl, Hallingebergsån och Mjöltorpsån. Därtill kommer samfällt vatten i sjöarna Kogaren och Njurhulten. Sjöarna Kogaren och Långsjön ingår i det långsträckta sjösystem som längst i norr leder genom Lillsjön, därefter söderut genom Långrammen, vidare genom Kogaren och som slutar i Långsjön nedanför Ankarsrums Säteri. Sjösystemet, som fram till början av 1900-talet användes som flottningsled för timmer norrifrån, är en utmärkt och vacker kanotled.

Gårdcentrum består av mangårdsbyggnad i Tjustempire från år 1890, grindstuga uppförd år 1888, två fatburer, vidare herrskapsstall, ladugård, logbyggnad, från 1890-talet, maskinhall moderniserad på 2000-talet samt ängslada från 1700-talet. På Vita gården finns bebyggelse från år 1865. På Mjöltorp finns bebyggelse från 1850.