En fin jaktupplevelse, en aktiv vård av viltstammarna, med omsorg om naturen utmärker jakten på Stora Spånga gård. Nyligen har en stor mängd bryn återskapats mellan skogsmark och betesmarker till gagn för viltet i form av foder och skydd. I växtföljden ingår årlig insådd av viltåkrar. Vintertid sker vid behov stödutfodring till våra vilda djur. Årligen sker insådd av blandsäd med havre, korn, vårvete, majs och någon baljväxt på några hektar åkermark för att lämnas otröskat på hösten som foder åt våra vilda fåglar. Ett rikt fågelliv, liksom ett rikt insektsliv är en angelägna komponent i en väl fungerande biotop.  

 

På gården finns en stor viltstam i vacker och omväxlande natur av varierande karaktär, med blandskog, öppna fält, insprängda mindre betesmarker, smågölar och sjöar, bergiga områden, vassruggar samt omväxlande hundraåriga skogar och täta ungskogar.

Det bedrivs en betydande jakt på gården och fiske sker efter gädda, gös och abborre. Såväl signal- som flodkräfta förekommer. Vi har en nyuppförd viltkyl på gården.

I samband med jakter brukar luncher intas i det iordningställda herrskapsstallet från 1890, som rymmer 15-20 personer.

Viltstammen består av älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin samt diverse övrigt småvilt.

Dovhjortarna på gården är mycket talrika. De är välväxta och det finns stor tillgång på stationära, kapitala djur. Särskilt dovhjortarna gör goda insatser för att hålla mindre och för moderna maskiner svårtillgängliga betesmarker öppna.

En stabil älgstam finns och älgjakten bedrivs gemensamt med granngårdar på drygt 740 och 310 hektar mark.

Även rådjur förekommer i stabil stam, men har minskat sedan 1990-talet, sannolikt huvudsakligen orsakat av den täta dovhjortstammen och vildsvinens kraftiga ökning. Vår stam av kronhjort ökar. För några år sedan sköts den största kronhjorten i vårt kronhjortsområde på Stora Spånga gård.

Vildsvin förekommer i mycket stor utsträckning på markerna. Genom en väl genomtänkt stödutfordring och vakjakt styrs vildsvinens intresse bort från gårdens vallar och åkermarker. Vildsvinens bökande och födosök gör nytta i skogen, men kan orsaka stora skador på åker och bete.

Kontakta oss gärna så arrangerar vi jakt för dig, ditt företag eller kompisgäng!